Programma

1. Vlaamse gemeente

Gooik is een Vlaamse gemeente. En dat moet ook zo blijven. Het is dan ook een topprioriteit om aandacht te schenken aan een Vlaams beleid. 

 • Taal verbindt ons allemaal. Tegenover rechten, staan plichten. Kennis van het Nederlands is noodzakelijk om integratie te bevorderen en actief deel te nemen aan de samenleving. 
 • Wij zetten in op het organiseren van taalopleidingen Nederlands om nieuwkomers zo snel mogelijk de taal aan te leren. 
 • De toekenning van voordelen maken we afhankelijk van het effectief volgen van taallessen. 
 • Naast de dienst 'inburgering' komt een nieuwe dienst 'Vlaams beleid'. Deze zal meer op het terrein werkzaam zijn en in rechtstreeks contact staan met handelaars en inwoners. Zo kan er proactief gewerkt worden aan een Vlaams straatbeeld in plaats van enkel administratie te verrichten. 
 • Verenigingen en sportclubs die actief meewerken om het taalbeleid te ondersteunen krijgen extra subsidies. 
 • Gooik moet uit de Brusselse Hoofdstedelijke gemeenschap stappen. 
 • Gooik zal blijven hameren op een volwaardige Vlaamse rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde met een eigen parket met enkel Nederlandstalige magistraten. Verdachten mogen niet meer de keuze hebben om door een Franstalige rechtbank te worden berecht. 

2. Vlaams trefpunt Paddenbroek

Het project met de superserre zoals het nu op tafel ligt zal meer dan 2 miljoen euro kosten. Wij vinden dit te veel geld voor iets waarvoor er bij de Gooikenaar helemaal geen draagvlak is! N-VA wil investeren in projecten die het Gooiks geluk verhogen, niet dat van de toeristen. Wij willen van de site een ontmoetingsplaats voor jeugd en senioren maken. 

 

 

 

 

 

Jeugd

 • De jeugd is al lang op zoek naar een goede locatie voor een nieuwe fuifzaal. Paddenbroek leent zich hier uitstekend toe: het is voldoende afgelegen om weinig hinder te veroorzaken en heel toegankelijk met de wagen en de fiets. Er is parkeergelegenheid en ruimte genoeg. 
 • Recent is ook gebleken dat het jeugdhuis niet het meest veilige gebouw is om jongeren onder te brengen. De stabiliteitsproblemen zijn een signaal om een nieuwe locatie te zoeken. En nieuw jeugdhuis en een nieuwe fuifzaal op dezelfde locatie onderbrengen is dan ook een logische stap. 
 • De blokspot kan ook naar hier verhuizen. Niet alleen kan dit dan georganiseerd worden in een nieuw jeugdhuis met de modernste ondersteuning, het groene domein laat ook toe om in alle rust buiten te studeren. Meer mogelijkheden voor meer studenten. 
 • Deze nieuwe locatie zal ook toelaten om een moderner fuifbeleid te ontwikkelen. 

Senioren

 • Het zou jammer zijn dat deze nieuwe lokalen niet optimaal benut worden. N-VA wil ze zodanig inrichten dat het trefpunt ook een ontmoetingsplaats voor senioren kan zijn. Hier kunnen seniorenverenigingen activiteiten organiseren, zowel binnen als buiten. 
 • Wij vinden het belangrijk om jeugd en senioren samen te brengen op eenzelfde locatie om de uitwisseling tussen ervaring en dynamiek te stimuleren. 

3. Fuifbeleid 2.0

Het fuifbeleid is een belangrijk facet van de gemeentelijke jeugdwerking. Gooikse fuiven trekken nog steeds veel volk, maar het blijft zoeken naar een evenwicht tussen het uitgaansleven en de omgeving. 

 • Fuiven moeten voor onze partij plaats vinden op veilige locaties, waar de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt. Dit zorgt meteen ook voor meer mogelijkheden voor de organisatoren van fuiven. 
 • Er is nog werk aan de omkadering van het fuifbeleid. Jeugdregio Platteland (een samenwerkingen tussen de jeugddiensten van politiezone pajottenland) heeft een intergemeentelijk feest- en fuifreglement uitgewerkt, maar verschillende punten zijn nog niet op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor verwarrende situaties, waarbij fuiven in de ene gemeente vroeger moeten sluiten dan fuiven in een andere gemeente. 
 • Een beter fuifbeleid kan door:
 1. Een geheel nieuwe fuifzaal te voorzien buiten het centrum. 
 2. De jeugd meer kansen te geven. 
 3. Het sluitingsuur voor fuiven afhankelijk te maken van de locatie. 
 4. Een vrijblijvende opleiding voor fuifstewards aan te bieden. 
 5. Een poel van vrijwilligers samen te stellen die zich als fuifsteward aanbieden. 
 6. Een nauwere samenwerking in Jeugdregio Pajottenland te bevorderen (regelgeving op elkaar afstemmen). 

4. Jeugd(in)beweging

Een van de grootste pluspunten van onze gemeente, is het breed aanbod aan jeugdbewegingen. Scouts, KLJ, Chiro, JNM,... Gooik heeft het allemaal. Zij houden onze gemeente bruisend en bezorgen elke zondag honderden jonge Gooikenaars een fijne en actieve namiddag.

Daarnaast heeft Jong N-VA ervoor gezorgd dat de vacatures voor vakantiewerk bij de gemeente voor iedereen worden open gesteld. Vroeger werd dit intern ingevuld. Op deze manier krijgt elke jongere meer kansen om in eigen gemeente te werken. 

 • Alle lokalen dienen systematisch en jaarlijks gescreend te worden op brand- en braakveiligheid. 
 • Juegdbewegingen die een veiliger onderkomen nodig hebben, verdienen hierbij meer ondersteuning. 
 • Ook naast de jeugdbewegingen moeten kinderen voldoende ruimte hebben om te ontspannen en te bewegen. Extra beweginstuinen en speeltuinen aanleggen in de buurt van woonwijken met veel kinderen kan dit aanmoedigen. 
 • Onderhoud en veiligheid van deze speeltuinen is hierbij zeer belangrijk. Een jaarlijkse controle van alles speeltuinen is zeker nodig. 
 • Heel wat gemeentediensten kunnen best wat extra handen gebruiken. Wij zullen onderzoeken hoe we de Gooikse jeugd hier extra kunnen inschakelen en zo extra jeugdwerk kunnen aanbieden. 
 • Jongeren meer bij de gemeentewerking betrekken, zal hen ook meer interesse doen hebben in de gemeente. Op langere termijn zal dit de afstand tussen de inwoners en de gemeente verkleinen. Een beleid zo dicht mogelijk bij de Gooikenaars is waar N-VA voor staat. 
 • In samenwerking met de Gooikse ondernemer en de dienst jeugd kan een overzicht gemaakt worden van alle studentenjobs. De dienst jeugd kan de jongeren ook in contact brengen met de ondernemers. Dit geeft onze jongeren alle kansen op een job in eigen streek.

 

5. Ondernemen in de centra

In 1992 waren er in het centrum van Gooik 31 handelaars, nu nog maar 9. Nog geen 30% blijft over. We zien dezelfde evolutie in de andere deelgemeenten. N-VA zal zwaar inzetten op het ondersteunen van elkeen die in de dorpscentra wil ondernemen. Ondernemers zijn het kloppende hart van een gemeente en een belangrijke ontmoetingsplaats voor iedereen. Zij verdienen een echte stem. 

Is het kalf verdronken? Neen.

N-VA pleit voor:

 • De ondersteuning van handelaars die leegstaande handelspanden betrekken en voor ondersteuning voor de eigenaars om gelijkvloers een handelsruimte te voorzien. 
 • Een verstandig parkeerbeleid.
 • Een betere bereikbaarheid door fiets- en wandelpaden.
 • Het oprichten van een dynamische ondernemersraad met een echte stem en invloed op het beleid. 
 • Een gemeentelijk ondernemersloket om de administratie te vereenvoudigen. 

6. KMO-zone uitbouwen

Ambitieuze ondernemers met een toekomstvisie hebben het vaak moeilijk om uit te breiden in Gooik. Hierdoor worden ze gedwongen om Gooik te verlaten. Een KMO-zone kan hier een antwoord bieden. 

 • Een KMO (Kleine en Middelgrote Ondernemingen)-zone moet ondernemers de kans geven om op een professionele manier hun activiteiten uit te breiden. 
 • Het is niet de bedoeling om industrie naar Gooik te halen.
 • Het zal ook nieuwe ondernemers naar Gooik halen, waardoor de tewerkstelling in eigen streek wordt gestimuleerd. 
 • Hoe meer mensen in eigen streek werken, des te minder mobiliteitsproblemen. 
 • Deze zone zal ook een vrachtwagenparking krijgen zodat een structurele oplossing kan geboden worden voor geparkeerde vrachtwagens langs de kant van de weg. 

7. Modern onderwijs geeft kinderen alle kansen

Een eerste nieuwe school in strijland is gebouwd. Er zijn nog plannen voor andere schoolgebouwen, maar het gaat allemaal onaanvaardbaar traag. De bouw van de school in Strijland heeft meer dan 10 jaar op zich laten wachten. We kunnen niet opnieuw zo lang treuzelen. 

Bouwplannen versneld uitvoeren, zal moderne aanpak toelaten

 • De bouwplannen voor een nieuwe school in Oetingen moeten versneld uitgevoerd worden. Vertragingsmanoeuvers zoals architectenwedstrijden en dergelijke zijn niet nodig. 
 • Het bouwen van nieuwe scholen biedt niet alleen mogelijkheden voor het kleuter- en lager onderwijs. Met de vrijgekomen gebouwen kunnen andere projecten opgestart worden waardoor jongeren nog meer mogelijkheden krijgen om hun interesses te ontwikkelen. Er kunnen oplossingen gezocht worden om het kunstonderwijs op betere locaties te huisvesten. Er kan taalonderwijs georganiseerd worden. 
 • Er kan samengewerkt worden met andere onderwijsinstellingen (zoals secundaire scholen of universiteiten) om onze jongeren te stimuleren de juiste studiekeuze te maken. 

Onderwijsdebat opnieuw openen

 • N-VA is voorstander van lokale dorpsscholen. Ze zorgen voor dynamiek in de dorpscentra. 
 • Een totaalvisie op het Gooikse onderwijs ontwikkelen, wordt echter bemoeilijkt doordat de scholen verspreid zijn over 2 schoolnetten. Het debat moet opnieuw geopend worden om het Gooikse onderwijs te organiseren binnen één scholennet. De huidige verzuiling is achterhaald en werkt niet efficiënt. 
 • Eén net zal ook toelaten om meer in te zetten op zorgonderwijs omdat zorgleerkrachten over meer Gooikse scholen kunnen ingezet worden. We merken dat hier vaak te weinig middelen voor zijn in het huidige systeem. 
 • Eén net beslist ook over de andere schoolgebouwen zoals Gooik en Kester. 

8. Veilige schoolomgevingen

Wie durft zijn kinderen zelfstandig met de fiets naar de school of de sporthal laten rijden? Slechts weinig ouders nemen dit risico. Nochtans zijn de oplossingen eenvoudig en betaalbaar.

Verbod te parkeren op de openbare weg in schoolzones

 • Kinderen moeten maximaal gezien worden. Stilstaande wagens horen niet thuis voor de schoolpoort. 
 • De Gooikse scholen hebben allemaal het grote voordeel dat ze voldoende parkeergelegenheid in de buurt hebben (zoals dorpspleinen o.a.). De ouders hebben dus voldoende mogelijkheid om hun kinderen op een veilige manier naar school te brengen. 
 • Controle is hierbij belangrijk. Daarom zullen we dit verbod inschrijven in het politiereglement van de gemeente. Zo kan de gemeente zelf controle uitoefenen zonder de politie te overbelasten. 

9. Gratis fietspaden

Gooik telt amper 3 gemeentelijke fietspaden. De fietser heeft geen andere keuze dan op de weg te rijden. Te vaak leidt dit tot gevaarlijke situaties. De oplossing ligt nochtans voor de hand. 

 • Minister van mobiliteit Ben Weyts is er zich ook van bewust dat nieuwe fietspaden voor de gemeenten een zware investering zijn. Daarom heeft hij beslist om de aanleg van de fietspaden die een bovenlokale functie hebben voor 100% terug te betalen. 
 • Concreet gaat het voor Gooik over de Wijngaardstraat, Dorpsstraat, Koekoekstraat, Terlostraat, Strijlandstraat, Lenniksestraat en Vollezelestraat. Met N-VA zal de sportieve Gooikenaar dus eindelijk de sporthal op een veilige manier kunnen bereiken met de fiets. 
 • Door dit kado van Ben Weyts is er zelfs nog gemeentelijk budget over om na te denken over andere fietspaden. Wij denken aan de Bruneaustraat; Stuivenbergstraat of de oude trambedding. 

10. Verkeersveilige gewestwegen

Gooik wordt gekenmerkt door de 2 gewestwegen die de gemeente doorkruisen. Daarnaast hebben we ook de langestraat als belangrijke verbindingsweg. Dit creëert een aantal specifieke gevaarlijke punten. 

 • Geen politieke spelletjes spelen met de veiligheid van de zwakke weggebruiker als inzet. Wij zullen de Langestraat in eigen beheer nemen op voorwaarde dat Vlaanderen ze volledig verkeersveilig maakt. met inbegrip van het gevaarlijke kruispunt 'Kesterbrugge'. 
 • De plannen van het Vlaamse gewest om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt 'Belle Triene' niet langer tegenhouden en laten uitvoeren. 
 • Een onderzoek vragen om het kruispunt in Leerbeek opnieuw te analyseren en op basis hiervan een nieuwe, verkeersveiligere situatie vragen. 
 • Het kruispunt 'Zwart Schaap' is waarschijnlijk nog het gevaarlijkste kruispunt van allemaal voor de zwakke weggebruiker. Hier moet Vlaanderen het aanleggen van verkeerslichten of een rotonde ernstig overwegen. Met N-VA in het bestuur kunnen we druk zetten op de Vlaamse overheid om dit te verwezenlijken. Minister Weyts geeft met de plannen rond de Langestraat en de Belle Triene duidelijk het signaal dat hij wenst te investeren in Gooik. Politieke spelletjes mogen ons geen tijd doen verliezen. 

11. Onderhoud van wegen en voetpaden is een verplichting

De Gooikse wegen en voetpaden liggen er vaak erbarmelijk bij. Er wordt te weinig geïnvesteerd in onderhoud. Het is tijd voor een inhaalbeweging. 

Budget voor wegenwerken niet gebruiken voor prestigeprojecten. 

 • Budgetten moeten gebruikt worden waarvoor ze zijn voorzien. 
 • Het geld voor de wegenwerken aan de Polderstraat in Leerbeek werd gebruikt om de zeilen op het Gooikse dorpsplein te betalen. Zo ging 320.000 euro verloren aan wegenwerken. Dit kan niet voor N-VA.

Toegankelijke voetpaden? Wel met N-VA

 • Bij wegenwerken of rioleringswerken moeten de voetpaden niet alleen 'in oorspronkelijke staat' hersteld worden, maar ook toegankelijk gemaakt worden voor minder mobiele mensen. 
 • Wij zetten in op de veiligheid van elke weggebruiker en zeker op die van de meest kwetsbaren in het verkeer. Met ons zal geen enkel voetpad meer heraangelegd worden zonder het toegankelijk te maken volgens het DOD-principe:
 1. Doorgangen zijn voldoende breed
 2. Oppervlak is voldoende effen, slipvrij en rolstoelvast
 3. Drempels worden vermeden

12. Wonen in Gooik: landelijk en betaalbaar houden

Wonen in Gooik is rustig en landelijk. Maar er wordt steeds meer bijgebouwd en de prijzen krijgen Brusselse normen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor jonge Gooikenaars om in eigen gemeente te blijven wonen. N-VA zal hiervoor maatregelen nemen. 

Strenger ruimtelijk beleid

 • Het bouwen van appartementen beperken. Dit legt een druk op het landelijke model en heeft gevolgen op de mobiliteit en het parkeerbeleid. Ook de minimum oppervlakte voor een appartement moet opnieuw hoger zodat we huisjesmelkerij tegen gaan. 
 • Onderzoeken of we bepaalde woonuitbreidingsgebieden kunnen schrappen. Dit zou garanderen dat bepaalde gebieden hun groen karakter behouden. 
 • Politieke inmenging bij bouwaanvragen is ontoelaatbaar. Elke bouwaanvraag wordt objectief bekeken door de stedenbouwkundig ambtenaar. Op deze manier garanderen we dat elke Gooikenaar gelijk behandeld wordt.
 • De gemeente moet het voorbeeld geven door zelf alle regels te respecteren vooraleer ze bouwprojecten opstart.

Betaalbaar wonen voor de Gooikenaar

 • Projectontwikkelaars mogen geen vrij spel krijgen bij het opstarten van Gooikse projecten.
 • Jonge Gooikenaars moeten voorrang krijgen zodat ze in hun gemeente kunnen blijven wonen aan betaalbare prijzen. 
 • Projecten zoals kangoeroewoningen en nieuwe vormen van cohousing moeten gestimuleerd worden en deel uitmaken van het ruimtelijk beleid. 

13. Opwaardering dorpscentra

De afgelopen 30 jaar zijn er heel wat masterplannen het leven in geroepen. Dit heeft handenvol geld gekost, maar fundamenteel niets aan de dorpscentra veranderd. De ideeën tot opwaardering komen dan ook beter van de inwoners zelf in plaats van de politiek. 

 • Sommige deelgemeenten hebben al een goed werkende dorpsraad. Dit kan uitgebreid worden over alle deelgemeenten. 
 • Deze dorpsraden doen niet aan politiek, maar ontwikkelen een visie over de evolutie van het centrum over de komende 20 jaar. 
 • Een dorpsraad heeft tot taak om alle belanghebbenden te horen en ervoor te zorgen dat een project volledig gedragen wordt door de mensen. 
 • Op deze manier vermijden we grote, dure projecten waar de inwoners niet wakker van liggen. Een dorpscentrum moet er immers in de eerste plaats zijn voor de mensen die er wonen. 
 • Een verstandig parkeerbeleid en het inpassen van groene accenten zullen hier centraal staan. 

14. Verzorgde gemeente

Gooik is de parel van het Pajottenland. Maar deze parel verliest zijn glans. Het onderhoud van onze wandelwegen, voetpaden, fietspaden, kerkhoven en straten laat de wensen over. Het is tijd voor een actieplan. 

 • De mensen van Openbare Werken doen wat ze kunnen, maar krijgen te weinig middelen om alles rond te krijgen. Versterking door onder andere extra studentenjobs of sociale tewerkstelling kan verder uitgebreid worden. 
 • N-VA is tegen het gebruik van chemische bestrijding van onkruid. Er dient wel ingezet worden op moderne vormen van onkruidbestrijding. Het manueel uittrekken zoals het nu gebeurt, is dweilen met de kraan open. 
 • De KIC-vrijwilligers (Keep It Clean) kunnen ook ingezet worden om de wandel- en voetpaden netjes te houden. Ook op de kerkhoven kunnen ze een grote meerwaarde hebben. 
 • Er kan verstandiger omgegaan worden met het aanleggen van groenperken in de gemeente. Het gebruik van bodemdoeken en bodembedekkers kunnen het onderhoud beperken. 
 • De hagen en struiken zijn vaak verwilderd waardoor ze de zichtbaarheid van de weggebruiker kunnen beperken. Tweejaarlijkse snoeibeurten zijn een minimum. Ook hier kan sociale tewerkstelling een oplossing bieden. 

15. Geen ruilverkaveling met N-VA

De Gooikse ruilverkaveling is de grootste van  Vlaanderen en dreigt ons landschap volledig te veranderen. Het Breugels uitzicht zal verdwijnen en de parel zal zijn eigenheid verliezen. Wij blijven tegenstander van deze ruilverkaveling. 

 • Dit project kost 12 miljoen euro aan de belastingbetaler, terwijl het slechts aangevraagd is door een handvol landbouwers. De kostprijs is niet in verhouding met de economische meerwaarde. 
 • We slagen er nu al al niet in om onze wandelwegen te onderhouden. Extra zachte wegen bijmaken, zal dit probleem alleen maar vergroten. 
 • De voordelen van een ruilverkaveling kunnen ook bekomen worden door kleinschalige landinrichtingsprojecten. 
 • Eerdere raadplegingen maken duidelijk dat de Gooikenaar helemaal geen ruilverkaveling wenst. Wij willen naar hem luisteren. 
 • Het voorkooprecht dat de Vlaamse Landmaatschappij heeft bij het verkopen van een stuk grond drijft de kostprijs van onze gronden nodeloos op. Dit brengt het betaalbaar wonen voor onze jonge gezinnen in gevaar. 

16. Een gezond sportbeleid voor gezonde sportclubs

Het sportbeleid, met het sportcentrum Koornmolen, is goed voor de uitstraling van Gooik. Maar vaak drijft het de sportclubs ook op hoge kosten. Heel wat sportclubs hebben het dan ook financieel niet makkelijk. Hier kan de gemeente beter ondersteunen. 

 • Een sportcentrum zoals de Koornmolen verdient ook extra professionele ondersteuning. De sportdienst moet dan ook versterkt worden, zodat het huidige personeel gemotiveerd blijft en het goede werk kan verder zetten. 
 • Het subsidiebeleid voor de sportclubs kan herbekeken worden zodat het de verenigingen beter ondersteunt. Meer accenten leggen op inclusie en integratie kan meer dynamiek in de verenigingen brengen. 
 • Het samenwerken tussen verschillende clubs van dezelfde sporttak voor bijvoorbeeld jeugdwerking of opleiding kan meer gestimuleerd worden. 
 • Het complex in Strijland biedt nog meer ruimte om in te zetten op sporttakken die momenteel te weinig aan bod komen. We denken spontaan aan tennis of hockey. Maar ook de paardensport kan beter ondersteund worden. 
 • De motorcross hoort thuis in Kester. 

17. Een Gooiks zorgnet

Onze ouderen en hulpbehoevenden verdienen alle aandacht en zorg. Vaak worden zij ook getroffen door eenzaamheid. De sociale dienst van de gemeente kan niet altijd voldoen aan de dagelijkse behoeften van deze mensen. Het is ook niet  altijd hun taak. Een zorgnet van vrijwilligers is hier het echte antwoord. 

 • Gooik zal opgedeeld worden in zorgzones. Elke zorgzone zal 2 vrijwilligers hebben. 
 • Deze vrijwilligers kunnen door de ouderen en zieken gecontacteerd worden wanneer ze een dagelijks probleem hebben: Een dringende boodschap, een voorwerp op een kast waar men niet bij kan, een brief die op de post moet, een bibliotheekbezoek organiseren,... 
 • Deze vrijwilligers worden opgeleid om de werking van de sociale dienst goed te kennen zodat ze informatie kunnen doorgeven wanneer de gemeente zijn sociale verantwoordelijkheid moet nemen. 
 • Op deze manier zullen ouderen en zieken een antwoord hebben op dagelijkse kleine noden en beter geïnformeerd worden over de dienstverlening van de gemeente. 
 • De gemeente zal ook een beter zicht hebben op de noden van deze mensen zodat ze zich beter kan organiseren. 
 • Bij de organisatie van dit zorgnet kan er samengewerkt worden met ziekenzorgverenigingen. Zij hebben reeds de ervaring en de vrijwilligers die prachtwerk leveren. Deze mensen inschakelen in het zorgnet en ze dus ook ondersteuning geven vanuit de gemeente, kan beide organisaties sterker maken. 

18. Veilige gemeente

De criminaliteitscijfers zijn in Gooik de laatste jaren stabiel gebleven. We merken echter dat buurgemeenten meer inzetten op de veiligheid, waardoor dit wel eens tot een verschuiving van de criminaliteit naar Gooik kan leiden. Wij zetten in op het verhogen van uw veiligheid. 

 • Inzetten op camera's voor automatische nummerplaatherkenning. Dit schrikt dieven af en laat ook toe om criminele feiten sneller op te lossen. Al onze buurgemeenten hebben reeds ingezet op deze techniek.
 • De gemeente inschrijven op Be-alert zodat een betere communicatie met de inwoners mogelijk is bij gevaar. 
 • Subsidies voor investeringen in inbraakpreventie aanhouden en beter bekend maken. 
 • Het Buurt Informatie Netwerk verder uitbouwen en bekend maken in het straatbeeld met borden. 
 • Meer inzetten op drugspreventie en een strenger beleid voeren. 
 • Meer investeren in mobiele camera's die kunnen geplaatst worden om bepaalde misdrijven zoals vandalisme of sluikstorten te onderzoeken. 

19. Een gezond financieel beleid

De financiële situatie van de gemeente is rampzalig. Het bestuur gooit het geld door ramen en deuren naar buiten. De financiële geldberg waar de gemeente 30 jaar geleden op zat, is volledig weg. Er wordt zonder stoppen campagne gevoerd op kosten van de gemeente met masterplannen en studiebureaus die handen vol geld kosten en nooit tot een resultaat leiden waar de Gooikenaar beter van wordt. Het is tijd voor het realisme van de goede huisvader: zuiniger omspringen met het geld en sparen voor de toekomst. 

 • Er moet volledige transparantie geboden worden over wat er met het belastingsgeld gebeurt. Elk project met een kostprijs van meer dan 100.000 euro moet aan de Gooikenaar gemeld worden via het informatieblad. 
 • Er zal een begrotingscommissie opgericht worden waar de budgetten kunnen voorbereid worden en onder experten besproken worden. 
 • Budgetten voor basisvoorzieningen (zoals onderhoudswerken en personeelskosten) mogen niet geschrapt worden om prestigeprojecten uit te voeren. 
 • Geen enkel gebouw of grond mag nog gekocht worden door de gemeente vooraleer er een duidelijke visie is over wat er met het perceel zal gebeuren en hoeveel het project zal kosten. Dit vermijdt langdurige leegstand zoals de rechtervleugel van De Cam of Paddenbroek.
 • De schulden van de gemeente moeten versneld afgebouwd worden.  

20. Propere handen politiek

De arrogantie van de macht leidt vaak tot een gevoel van onaantastbaarheid. We stellen in Gooik vast dat dit meer en meer leidt tot belangenvermenging en vriendjespolitiek. Deze oude politieke cultuur is niet meer van deze tijd. N-VA heeft een doofpotoperatie tegengehouden en het parket onderzoekt de ernst van de feiten. Gooik verdient een eerlijke manier van besturen. 

 • Stop de fraude. Wij zullen volledige medewerking aan het parket verlenen om de wanpraktijken tot op het bot te onderzoeken. 
 • Criminele feiten zoals diefstal moeten vervolgd worden. De interne procedures moeten aangepast worden zodat voortaan geen geld meer kan verdwijnen uit de gemeentekas. 
 • Alle aanbevelingen van de dienst Audit Vlaanderen moeten opgevolgd worden. N-VA zal aan Audit Vlaanderen vragen om alles door te lichten zodat we een moderne, transparante organisatie kunnen opstarten. 
 • Niet alle macht mag gecentraliseerd worden bij het schepencollege. De diensthoofden moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om hun eigen budget te beheren. 
 • Een regelmatige wissel van burgemeester en schepenen - maximaal 12 jaar - is aangewezen.
 • De gemeente moet georganiseerd worden met de efficiëntie en de klantgerichtheid van een modern bedrijf. Het verdient bekwame managers aan het bewind. Zowel binnen de administratie als in de politiek. 
 • Het personeel verdient meer opleidingen. 
 • De adviesraden moeten continu betrokken worden bij het beleid. Elk advies moet verplicht op de gemeenteraad gebracht worden. 

21. Moderne administratie in een nieuw gemeentehuis

Zowel het gemeentehuis als het OCMW-gebouw zijn verouderd en laten niet toe een optimale dienstverlening te geven. Zeker nu het OCMW wordt ingepast in de gemeentewerking, dringt een modern gebouw zich op om deze samensmelting goed te laten verlopen. 

 • Een nieuw gebouw dat zowel gemeente als sociale dienst huisvest zal de drempel voor de mensen verlagen. 
 • Aan een goed georganiseerd onthaal kan de bezoeker in alle discretie naar de juiste dienst geleid worden. 
 • Dit nieuwe gebouw kan ook een ontmoetingsplaats bevatten voor de inwoners. 
 • De openingsuren van de gemeentediensten zijn aan herziening toe zodat de Gooikenaar een betere toegankelijkheid heeft tot de diensten. 
 • Naast een betere toegankelijkheid, is het hoog tijd dat er ingezet wordt op een volwaardig digitaal loket via een moderne website. Alle documenten moeten digitaal aangevraagd kunnen worden, wat heel wat verplaatsingen uitspaart. 
 • Uiteraard mag er niet alleen ingezet worden op de digitale wereld. De toegankelijkheid voor de ouderen kan ook verbeterd worden. Een mobiele carrousel bestaat reeds voor de sociale diensten. Dit kan uitgebreid worden voor de gemeentediensten zodat ouderen zich minder moeten verplaatsen.