Veiligheid

Het aantal inbraken moet onder controle blijven. Dankzij de alertheid van aantal Gooikse inwoners kon werden soms inbraken voorkomen. Het oprichten van een centraal meldpunt en een BIN (Buurt Informatie Netwerk) kan toelaten om verdachte gebeurtenissen snel te melden.

De wijkpolitie moet regelmatig aanwezig zijn in de schoolomgeving bij de aanvang en het einde van de schooluren, en bij de speelpleinen en dorpskernen tijdens de schoolvakanties. De bevolking moet weten wie de wijkagenten zijn en waar en wanneer zij bereikbaar zijn.

Kleine criminaliteit en overlast zorgen voor veel ergernis bij de burger en moeten op een kordate manier worden aangepakt door effectieve toepassing van het gemeente- en politiereglement. N-VA Gooik ijvert dan ook voor een extra politiepatrouille, vooral ’s nachts.

Nieuws over dit onderwerp