Milieu en Energie

Verouderde infrastructuur kost handenvol geld. Er is nog te weinig visie op een duurzaam en spaarzaam energiebeleid. De energie-audit voor alle gemeentegebouwen moet niet alleen op papier bestaan maar er moeten ook concrete maatregelen en investeringen tegenover staan.

De adviezen van de milieuraad moeten ernstig genomen worden door middel van echte inspraak en overleg. Bovendien wil N-VA Gooik op termijn een voorstel tot verklaring indienen waarbij in onze gemeente rechten worden gegeven aan de natuur. Wij menen dat het opstellen en goedkeuren van zo een verklaring de beste garantie biedt voor ons natuurbehoud en de controle hierop.

De factuur voor afvalophaling loopt op, hoewel de kostprijs voor de vuilniszakken niet min is. N-VA Gooik blijft zich de vraag stellen waarom deze factuur toch zo hoog oploopt. Het afvalbeleid moet herzien worden en heronderhandeld worden met de intercommunales. Het milieupark moet aangevuld worden met een container die toelaat het gewone huisvuil in bruine vuilniszak te deponeren.

Daarom moet deze adviesraad niet enkel adviseren over milieu maar ook inspraak krijgen op de aansluitende thema’s “duurzaam beleid” en “afvalbeleid”. Ook moet deze raad  overleggen met de landbouwraad voor dossiers die beide raden aanbelangen.