Persbericht: Rechtbank spreekt opnieuw dienstweigeraars vrij

Op 31 januari 2011

Klacht voor Hof in Straatsburg tegen onwettige verkiezingen
Persbericht werkgroep BHV – 31 januari 2011
Rechtbank spreekt opnieuw BHV-dienstweigeraars vrij
en
Klacht voor Hof in Straatsburg tegen onwettige verkiezingen
I. Na Dendermonde spreekt ook rechtbank Leuven de gedagvaarde BHV dienstweigeraars vrij
De correctionele rechtbank van Leuven heeft op dinsdag 25 januari 2011 acht 
BHV-dienstweigeraars vrijgesproken, nadat de correctionele rechtbank van Dendermonde dit eerder al had gedaan voor 15 gedagvaarde BHV-dienstweigeraars in Dendermonde (nl. op 20 december 2010). Omwille van de ongrondwettige kieskring BHV weigerden zij allen (samen met nog 300 andere burgers) om  bij de federale parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 te zetelen als voorzitter of bijzitter in een stem- of telbureau. Een kopij van één van de vonnissen van Leuven is toegevoegd in bijlage.
 
Ook voor de correctionele Rechtbanken van Kortrijk, Gent, Turnhout, Tongeren en Hasselt zijn nog zaken van BHV-dienstweigeraars in behandeling, alles bijeen 57 zaken. Opmerkelijk is dat van de 48 dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde niemand werd gedagvaard. Blijkbaar acht het openbaar ministerie de kans op veroordeling in Halle-Vilvoorde nog kleiner dan elders. De werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging en Taalaktiekomitee) coördineert de dienstweigeringsacties en staat de vervolgde personen juridisch bij.
 
Het blijft merkwaardig dat openbare aanklagers tijd vinden om massaal gewone plichtsbewuste burgers te dagvaarden die precies de rechtsstaat willen verdedigen door te weigeren mee te werken aan de uitvoering van een discriminerende wet.
De Werkgroep BHV vraagt het openbaar ministerie om de pesterijen tegen gewone burgers te stoppen door alle BHV zaken te seponeren zolang de kieskring BHV niet gesplitst is, en zich in de plaats daarvan bezig te houden met de echte criminelen.
II. Klacht voor Hof in Straatsburg tegen onwettige verkiezingen
De werkgroep BHV maakt verder bekend dat enkele  kandidaten en kiezers een klacht hebben ingediend voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen de jongste ongrondwettige federale verkiezingen en de geldigverklaring ervan.
 
In hun aanklacht  steunen de verzoekers  o.m. op arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof, dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde discriminerend en ongrondwettig verklaarde. Het Grondwettelijk Hof gaf de Belgische wetgever 4 jaar de tijd om aan die schending te verhelpen.  Bij de jongste verkiezingen – 7 (ZEVEN !) jaar na het bewuste arrest – was er echter nog niets gebeurd, dit  o.m. omdat de democratische meerderheid in het parlement, door het misbruik van opeenvolgend belangenconflicten en alarmbelprocedure, belet werd de ingediende wetsvoorstellen  goed te keuren.  Aldus blijft een bindend  arrest van het Grondwettelijk Hof dode letter.
 
De vele bezwaarschriften die na deze ongrondwettige  verkiezingen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat werden ingediend,  werden door deze kamers zonder meer  van tafel geveegd. De parlementsleden verklaarden zich – als rechter en partij – geldig verkozen.
 
Verzoekers stellen in hun klacht dat één en ander  een duidelijke schending uitmaakt van artikels 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 14: non-discirimatie en artikel 13: verplichting voor lidstaten om hun burgers effectieve rechtsmiddelen aan te reiken tegen schendingen van eender welk artikel van het EVRM). Ook het recht op regelmatige, vrije en eerlijke verkiezingen (zoals vervat in artikel 3 van het 1ste protocol bij het EVRM) wordt  geschonden met name door ongelijke behandeling van kiezers en kandidaten. 
 
Verder wordt  ook  het feit dat de parlementsleden zelf oordelen over hun eigen verkiezing,  door verzoekers aangevochten. Hierbij steunen zij onder meer op het recente arrest van het EHRM  in de zaak Grosaru/Roemenië, waar het Hof besliste  dat parlementsleden niet over de geldigheid van hun eigen verkiezing kunnen oordelen. Dit is in strijd met het recht op een onafhankelijke beroepsinstantie.
De klagers,  waaronder de voorzitter en leden van de Werkgroep BHV vragen  o.m. de veroordeling van België voor de aangevoerde schendingen en vorderen ook de terugbetaling van alle kosten voor juridische bijstand die de Werkgroep BHV verleent aan de BHV-diensweigeraars die door de Belgische staat ten onrechte vervolgd worden.
III. Besluit
De discriminatie van kiezers en kandidaten in BHV, en de weigering om een bindende arrest van het Grondwettelijk Hof uit te voeren, zijn een aanfluiting van de rechtsstaat , waartegen krachtig verzet geboden blijft.
 
De werkgroep BHV  rekent erop dat de hoven en rechtbanken de rechtsstaat zullen beschermen en  dat de vrijspraak van 23 BHV-dienstweigeraars door de rechtbanken  van Dendermonde en Leuven een vervolg zal krijgen, met:
-         vrijspraken voor de overige dienstweigeraars (tegen minstens 118 werden reeds onderzoeksdaden gesteld)
-         een krachtige veroordeling van België door het EHRM
 
Bovenal  is een dringend  herstel van de rechtsstaat en van de grondwettelijke orde in Halle-Vilvoorde vereist.
 
De werkgroep BHV herhaalt de eis tot een onvoorwaardelijke en onmiddellijke splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement BHV. Het volstaat dat alle Vlaamse partijen de moed opbrengen om  eindelijk  over te gaan tot de agendering en stemming van de wetsvoorstellen voor splitsing van BHV zonder zich nog langer onder druk  te laten zetten door  het misbruik van opeenvolgende  belangenconflicten. Het achtereenvolgens inroepen  van belangenconflicten, o.m. door parlementen die aantoonbaar geen enkel belang hebben bij de betrokken wetgeving, is overduidelijk een misbruik van recht en daarom onwettig.
 
Het lichten van de BHV-hypotheek door een eenzijdige stemming, kan de weg openen naar de confederale staatshervorming die de Vlaamse kiezer heeft gevraagd.
 
Voor de werkgroep BHV:
Guido Moons, voorzitter Vlaamse Volksbeweging en werkgroep BHV
Francis Stroobants, voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee
Roel De Leener, Taal Aktie Komitee
31 januari 2011
 
Meer info:
-         Guido Moons: 0494/47.59.97 voorzitter werkgroep BHV
-         Voor juridische aspecten : Mr. Matthias E. Storme, advocaat van de verzoekers:
Webstek Halle-Vilvoorde Komitee: http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is